• มุ่งบริหารพลังงานอย่างยั่งยืน ให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง
 • ประกาศ :  กำลังทดสอบระบบ ขออภัยในความไม่สะดวก !_/\_! พบปัญหาติดต่อ 037454466

แบบฟอร์มกรมธุรกิจพลังงาน

ปรับขนาดอักษร :

กระทรวงพลังงานได้เตรียมแบบฟอร์มคำขอต่างๆ เพื่อให้ท่านสะดวกในการติดต่อ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ของกรมธุรกิจพลังงานได้จากรายการด้านล่างนี้

 1. คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (แบบ นพ.101)
 2. คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (แบบ นพ.102)
 3. คำขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (แบบ นพ.103)
 4. ใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 (แบบ นพ. 104)
 5. ใบทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 (แบบ นพ 105)
 6. แบบ แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 มาตรา 10 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (แบบ นพ. 107)
 7. แบบแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (แบบ นพ. 108)
 8. แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการของผู้ขนส่งน้ำมันตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 (แบบ นพ. 109)
 9. ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 12 (แบบ นพ. 110)
 10. รายละเอียดคลังและถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ของผู้ขอใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 หรือผู้จดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10
 11. แบบ แจ้งเลิกเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 มาตรา 11 หรือผู้ขนส่งน้ำมันตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 (แบบ นพ. 111)
 12. ธพ.น 1 ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒.pdf
 13. ธพ.น 2 ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒.pdf
 14. ธพ.น 3 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓.pdf
 15. ธพ.น 4 ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓.pdf
 16. ธพ.น 5 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่.pdf
 17. ธพ.น 6 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓.pdf
 18. ธพ.น 7 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม.pdf
 19. ธพ.น 8 คำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓.pdf

สถิติการเข้าชม

068483
วันนี้วันนี้29
ทั้งหมดทั้งหมด68483